Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

Η επιχείρησή σας μπορεί να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιλογών που σχετίζονται με την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.

Στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης τα προγράμματα σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της επιχείρησης.

Σε αυτή την περίπτωση η ύλη, η διάρκεια, το έντυπο υλικό, οι πρακτικές ασκήσεις αλλά και ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος, προσαρμόζονται ανάλογα και διατηρούν πάντα ένα δυναμικό χαρακτήρα αφού μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή αυτό κριθεί αναγκαίο και σε συνεννόηση με τον Εισηγητή.

Η οργάνωση και η υλοποίηση των ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

¤ Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών : Έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών με την χρήση ειδικών εργαλείων (υλοποιούνται από εξειδικευμένους συμβούλους σε συνεργασία με την Διεύθυνση εκπαίδευσης του ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία).

¤ Σχεδιασμός του προγράμματος : Σχεδιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εξετάζεται η δυνατότητα επιδότησης του προγράμματος από τον Ο.Α.Ε.Δ (ΛΑΕΚ, 0.45). Η διαδικασία επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί αρμοδιότητα του ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία και προσφέρεται δωρεάν προς τις επιχειρήσεις. Στην συνέχεια προετοιμάζεται το εκπαιδευτικό υλικό. Επιλέγονται ή φτιάχνονται κατάλληλες ασκήσεις. Ενημερώνονται οι εκπαιδευτές. Επιλέγονται τα εκπαιδευτικά μέσα. Διαμορφώνονται οι χώροι εκπαίδευσης.

¤ Υλοποίηση-συντονισμός του προγράμματος : Η παρουσίαση του προγράμματος γίνεται από έμπειρους εκπαιδευτές και με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων overhead projectors, video projectors, την προβολή βιντεοταινιών, κλπ. Ακολουθούν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις ανά ενότητα καθώς και μελέτες περιπτώσεων (case studies) από ομάδες εργασίας των συμμετεχόντων.

Στα σεμινάρια Πληροφορικής η υλοποίηση του θεωρητικού αλλά και του πρακτικού μέρους τους, γίνεται με την χρήση τελευταίου τύπου ηλεκτρονικών υπολογιστών, την βοήθεια Video Projector, και ειδικά σχεδιασμένων ασκήσεων για την κάθε περίπτωση.

¤ Αξιολόγηση του προγράμματος (έκθεση προς την Επιχείρηση) : Η αξιολόγηση του κάθε προγράμματος εκπαίδευσης γίνεται τόσο από την πλευρά των εκπαιδευομένων με την συμπλήρωση φύλλου αξιολόγησης του σεμιναρίου, όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτών για την συμμετοχή και την απόδοση της ομάδας των εκπαιδευομένων.

¤ Συνολική Έκθεση Αξιολόγησης του προγράμματος : Η έκθεση αυτή προκύπτει από την συνεργασία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία με τους εισηγητές του προγράμματος και η οποία δίνεται ως μία συνολική εικόνα στην εταιρία-πελάτη μας για την συμμετοχή και την απόδοση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν.

Παρατηρήσεις:
Στα πλαίσια των προγραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται αποκλειστικά για μια επιχείρηση το ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία εγγυάται την προστασία των εταιρικών δεδομένων που αξιοποιούνται σε οποιοδήποτε ενότητα του προγράμματος.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας ώστε να διερευνήσουμε από κοινού τις δυνατότητες συνεργασίας μας και να καλύψουμε πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησης σας.