Εκπαίδευση PCASP (Ιδιωτικοί Ένοπλοι Φρουροί Πλοίων) BMP / ISM Code

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΒΙΒΑΣΤΕΙΤΕ !

Η πρωτοπόρος ελληνική εκπαιδευτική εταιρεία στην παγκόσμια αγορά η οποία κατέχει την αναγκαία πιστοποιημένη εξειδίκευση κατά
ISO 9001:2008 στην εκπαίδευση ενόπλων φρουρών σε πλοία (PCASP) και πληρεί την απαίτηση της (MSC.1 Circ 1443 annex/page 5 article 4.3 paragraph 3&6)


Τα θεματικά πεδία στα οποία απαιτείται να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν πιστοποιητικό κατάρτισης οι υποψήφιοι ιδιωτικοί ένοπλοι φρουροί πλοίων είναι αναγκαία για την πληρότητα του φακέλου πρόσληψης των και κατ επέκταση της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης.

Ο ένοπλος φρουρός επιβιβαζόμενος όμως σε ένα πλοίο αποκτά και μία δευτερεύουσα ιδιότητα: την ιδιότητα του ναυτικού. Κατανοώντας την ανάγκη απόκτησης κάποιων απαραίτητων ναυτικών γνώσεων, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης αναλύονται υποενότητες όπως:

 • Ναυτιλία – Ναυσιπλοΐα (Ναυτικοί χάρτες, Μαγνητική Πυξίδα, GPS, Βασικές έννοιες Χρήσης Radar)
 • Ναυτική Ορολογία (Ελληνικά - Αγγλικά)
 • Τυποποιημένες ναυτικές φράσεις (IMO - Ελληνικά - Αγγλικά)
 • Ονοματολογία πλοίου Αγγλικά
 • Είδη πλοίων (στοιχειώδης ανάλυση εσωτερικών χώρων)
 • Όπλα/εξοικείωση
 • Τακτικές μάχης επί του πλοίου

Πέρα από την βασική εκπαίδευση στο BMP4, παρέχεται και η δυνατότητα παρακολούθησης των παρακάτω ενοτήτων:

 • STCW - Designated Security Duties (Ship Security Officer syllabus)
 • STCW - Personal Survival
 • STCW - Safety and Social Responsibility
 • STCW - Elementary First Aid
 • Training in Best Practises and Anti-Piracy
 • Training and understanding of the agreed rules of the use of force.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού μαθήματος είναι η κατάρτιση και καθοδήγηση του ένοπλου ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας του πλοίου, ώστε να επιτύχει την αποτροπή ή την καθυστέρηση κατάληψης του πλοίου από το αποτέλεσμα μιας πειρατικής ενέργειας κατά τον πλόα αυτού, εντός περιοχής υψηλού κινδύνου. Η συσσωρευμένη εμπειρία και τα δεδομένα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεγεί από τις ναυτικές και στρατιωτικές δυνάμεις, αν αξιοποιηθούν σωστά δύναται να κάνουν την διαφορά κατά την εμπλοκή του πλοίου σε απόπειρα πειρατείας.

Με αυτή την κατάρτιση επιχειρούμε να δώσουμε το μέγιστο των πληροφοριών στα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών, στους διαχειριστές των πλοίων και στα άτομα τα οποία πρόκειται να εργαστούν στα πλοία είτε ως πλήρωμα είτε ως ένοπλοι φρουροί.

Ο σκοπός μας είναι να εκπαιδεύσουμε τα στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, των οποίων ο τομέας ενασχόλησής τους άπτεται των διαδικασιών ελαχιστοποίησης / αποτροπής πειρατικών επιθέσεων, είτε αυτές εξελίσσονται εναντίων πλοίων αγκυροβολημένων πλησίον ή εντός λιμένων, είτε πλέουν σε επικίνδυνα για επιθέσεις χωρικά ύδατα.

Έχουμε επίσης την δυνατότητα δια μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών να σας βοηθήσουμε για την έκδοση όλων των αναγκαίων για την πρόσληψη σας ναυτικών εγγράφων


Μια από τις δυνατότητες των παροχών της εταιρείας μας είναι και η απαραίτητη για την ίδρυση και σύννομη λειτουργία των PMSC (Ιδιωτικών Ναυτιλιακών Εταιρειών Ασφάλειας) πιστοποίηση κατά ISO 28007:2012 (MSC.1 Circ 1443 annex /page 3 article 3.2 paragraph 6)

Πιστοποίηση ISO 28007:2012

Ships and marine technology - Guidelines for Private MaritimeSecurity Companies (PMSC) providing privately contracted armed security personnel (PCASP) on board ships (and pro forma contract)

Το ΙSO/PAS 28007:2012 απευθύνεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε πλοία Βάσει των πρόσφατων νομοθετικών διατάξεων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για αυτές σε περίπτωση που επιθυμούν να παρέχουν ένοπλες υπηρεσίες ασφαλείας..Επειδή το πρότυπο ακόμα δεν πιστοποιείται με διαπίστευση, μπορούμε να εκδώσουμε πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο 28007 με τεκμηρίωση διαδικασιών μας έτσι ώστε να γίνει πιο ισχυρό και να υπάρχει αμεσότητα μόλις εγκριθεί για διαπίστευση

Η εφαρμογή των απαιτήσεων του IMO για την εκπαίδευση των υποψηφίων PFSO (Αξιωματικός Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης) (MSC/Circ 1188 section A/2.1.8 & A/17) PFSP (Προσωπικό Ασφάλειας και Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων) γίνεται βάση πιστοποιημένης κατά ISO 9001-2008 εξειδίκευσης της εταιρείας στα ως άνω θεματικά πεδία και κατόπιν εξουσιοδότηση χρήσης του εκπαιδευτικού προγράμματος από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO)

Επίσης ο εκπαιδευόμενος στην ειδικότητα του SSO / CSO (Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου & Αξιωματικός Ασφάλειας Εταιρείας) έχει την δυνατότητα να επιλέξει και σημαία χώρας Honduras & Belize

Εκπαιδευση PCΑSPΈνοπλοι Φρουροί Πλοίων