ΥΑΛΕ (Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων)

Αν είσαι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ έχεις την δυνατότητα να διεκδικήσεις τις θέσεις που προκηρύσσονται από τους οργανισμούς λιμένων, τα λιμενικά ταμεία και τα δημοτικά λιμενικά ταμεία ως Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Port Facility Security Officer).


IMO Model Course 3.2

Το ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην εκπαίδευση ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων είναι σε θέση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ανάλογα επί του αντικειμένου προγράμματα βασιζόμενα πιστά στις θεματικές ενότητες όπως αυτές ορίζονται από τα Model Course του I.M.O.

Με γνώμονα λοιπόν το Άρθρο 5 της υπ' αριθμό 4113.300/2012 περί αρχικής ή συμπληρωματικής εκπαίδευσης Υπευθύνων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Προσωπικού Λιμενικών Εγκαταστάσεων που δεν έχει επιφορτισθεί με καθήκοντα ασφάλειας διοργανώνει, ως έχει την δυνατότητα βάσει του Κεφαλαίου Δ΄ < ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Άρθρο 12 Έλεγχος Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων> του νόμου 4150/2013 που τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του 3622/2007, τα κάτωθι τμήματα :

α) Υ.Α.Λ.Ε (αρχική κατάρτιση) IMO Model Course 3.21 PORT FACILITY SECURITY OFFICER

β) Υ.Α.Λ.Ε (επικαιροποίηση γνώσεων)

γ) Ενημέρωση προσωπικού Λιμενικών Εγκαταστάσεων χωρίς καθήκοντα ασφαλείας επί του ISPS (IMO Model Course 3.25 SECURITY AWARENESS TRAINING FOR ALL PORT FACILITY PERSONNEL)

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο άρθρο 3 του Φ.Ε.Κ 1877/2008 (βλ. Φύλαξη λιμενικών εγκαταστάσεων- στο οριζόντιο μενού) περί εκπαιδεύσεως  του προσωπικού ασφαλείας των λιμένων. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3879/2010 της Δια Βίου μάθησης κανένα φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μή τυπικής εκπαίδευσης εάν δεν είναι πιστοποιημένα κέντρα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης αδειοδοτούμενα από το Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) , εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης.

ΤΟ ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία, κατέχοντας νόμιμη άδεια χρήσης (licence) του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα εκπαίδευσης Αξιωματικού Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων από τον ΙΜΟ (International Maritime Organization), υλοποιεί προγράμματα κατ' εφαρμογή της απόφασης Νο. 4113.300/01/2012/31-10-2012 Υ.Α. κ. ΥΕΝ (ΦΕΚ 3225 Β' /04-12-2012). Κατά την υλοποίηση του προγράμματος παρίσταται Αξιωματικός του συντονιστικού οργάνου (ΔΕΔΑΠΛΕ), ακολουθώντας αυστηρώς το πρότυπο περιεχόμενο εκπαίδευσης του ΙΜΟ (model course 3.21). 

Είμαστε λοιπόν σε θέση να καλύψουμε κάθε προβλεπόμενη ανάγκη από τον νόμο δίνοντας έμφαση τόσο στην μελέτη και εκπόνηση των σχεδίων ασφαλείας λιμένος (ΣΑΛΕ) όσο και στην κάλυψη των θεματικών πεδίων που προβλέπονται από τα άρθρα 18.1, 18.2 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, του ISPS CODE περί εκπαίδευσης του ΥΑΛΕ και του υπολοίπου προσωπικού ασφαλείας

Επιπρόσθετα, η διδακτική ύλη περιλαμβάνει:

i. Evacuation Planning

ii. Risk Assesment - Hazard Analysis

iii. Ονοματολογία Πλοίου (Ελληνικά - Αγγλικά)

iv. Ναυτική Ορολογία (Ελληνικά - Αγγλικά)

v. Χρήση Ναυτικών χαρτών.

vi. Βασικές έννοιες Radar (Εφαρμογή χρήσης στη ζεύξη λιμένος – υδατοδρομίου)

vii. Λιμενική Πολιτική

viii. Περιβαλλοντική Πολιτική Λιμένων

ix. IMO Environmental Guide

x. Ενσωμάτωση Οδηγιών ΙΜΟ στην Ελληνική Νομοθεσία

Το σεμινάριο αυτό παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξασφαλίζει την υποχρεωτική γνώσης της λιμενικής εγκατάστασης για το προσωπικό ασφαλείας όπως αναφέρεται στον κώδικα ISPS.