ΛΑΕΚ 0,45%


Τι είναι η εργοδοτική εισφορά 0,45%;

Η εργοδοτική εισφορά 0,45% καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.).
Όλοι οι εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,45%  για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
Η ανωτέρω εισφορά  συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές  και πηγαίνει σε έναν λογαριασμό που λέγεται Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)

Συνολικό Δικαιούμενο ποσό προγραμμάτων Κατάρτισης:

Ως εκ τούτου το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το τρέχον έτος, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Το 80% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το τρέχον έτος, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
  • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 80% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το τρέχον έτος.

 

Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 90% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (45%) του προηγούμενου έτους στο τρέχον έτος.
  • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 90% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο τρέχον έτος

 

Ουσιαστικά οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν εργαζομένους τους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ αδαπάνως, συμμετέχοντας στα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ, εφόσον έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ τις εργοδοτικές εισφορές.

 

Υπολογίζοντας το δικαιούμενο ποσό της επιχείρησης.
Στις μικτές αποδοχές των εργαζομένων μιας επιχείρησης που υπάγονται στο ΙΚΑ για όλο το τρέχον έτος προσθέτουμε και τις μικτές αποδοχές του περασμένου έτους, αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Πολλαπλασιάζουμε το ποσόν αυτό με 0,45%. Το ποσόν που προκύπτει είναι αυτό που μία επιχείρηση δικαιούται να πάρει από τον ΟΑΕΔ για εκπαίδευση του προσωπικού της.

Η εταιρεία Εκπαίδευση Επικοινωνία ΕΠΕ αναλαμβάνει πλήρως την διοικητική υποστήριξη του φακέλου ΛΑΕΚ από το στάδιο της σύνταξης και κατάθεσης αυτού στον ΟΑΕΔ μέχρι και το στάδιο της αποπληρωμής της συνεργαζόμενης επιχείρησης με πλήρη υπευθυνότητα και επιτυχία.