Μελέτες

  • Μελέτη διαχείρισης επάρκειας κινδύνων για λιμένες και εταιρείες φύλαξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 31000
  • Μελέτη από πλευράς ασφάλειας (safety) βάσει του Κώδικα ISM
  • Μελέτη από πλευράς ασφάλειας (security) για λιμένες. Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (PFSP)
  • Εκπόνηση Αξιολόγησης Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (PFSA) όσο αναφορά στον εντοπισμό κινδύνων, την αξιολόγηση αυτών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας
  • Μελέτη για Emergency Response Team and Rescue
  • Μελέτη βάσει του Προεδρικού Διατάγματος για Ασφάλεια και Υγιεινή στους Λιμένες και στις Εγκαταστάσεις (Ν. 1568/1985 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων) σύμφωνα με το OHSAS 18001.
  • Μελέτη για ISO/PAS 28007:2012