Εκπαίδευση Προσωπικού ISPS

Σύμφωνα με την παράγραφο 18.1 του isps o υπεύθυνος ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης θα πρέπει να έχει γνώσεις και να έχει λάβει εκπαίδευση σχετικά με κάποια από τα κατωτέρω σημεία η όλα τα κατωτέρω σημεία, κατά περίπτωση:

  1. Την ασφαλή διαχείριση,
  2. Τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, κώδικες και συστάσεις,
  3. Τη σχετική εθνική νομοθεσία και κανονισμούς,
  4. Τις ευθύνες και τους τομείς δραστηριότητας άλλων οργανισμών ασφάλειας,
  5. Τη μεθοδολογία διενέργειας αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης,
  6. Τις μεθόδους επιθεώρησης και έλεγχου πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων,
  7. Τις εργασίες και τις συνθήκες στα πλοία και στους λιμένες,
  8. Τα μέτρα ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων,
  9. Την ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπιση τους , καθώς και το σχεδιασμό όσον αφόρα
  10. Τις τεχνικές καθοδήγησης όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενων διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας,
  11. Το χειρισμό κρίσιμων για την ασφάλεια πληροφοριών και της σχετικής με την ασφάλεια επικοινωνίας,
  12. Γνώση των υφιστάμενων απειλών για την ασφάλεια και των μοντέλων που ακολουθούντα,
  13. Την αναγνώριση και τον εντοπισμό όπλων, επικινδύνων ουσιών και διατάξεων,
  14. Την αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις, των χαρακτηριστικών και μοντέλων συμπεριφοράς προσώπων τα οποία μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια,
  15. Τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας,
  16. Τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφάλειας, καθώς και τους περιορισμούς όσον αφορά τη λειτουργία τους,
  17. Τις μεθόδους εξέτασης, επιθεώρησης, έλεγχου και παρακολούθησης,
  18. Τις μεθόδους σωματικής ερευνάς προσώπων η ερευνάς πραγμάτων και διακριτικής επιθεώρησης,
  19. Τα γυμνάσια και τις ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανόμενων γυμνάσιων και ασκήσεων σε συνεργασία με τις λιμενικές εγκαταστάσεις
  20. Την αξιολόγηση των γυμνάσιων και ασκήσεων σχετικά με την ασφάλεια.

 

18.2 Τα μελή του προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης που ασκεί συγκεκριμένα σχετικά με την ασφάλεια καθήκοντα θα πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις και να έχουν λάβει εκπαίδευση σχετικά με κάποια ή όλα τα κατωτέρω σημεία:

  1. Γνώση των υφιστάμενων απειλών για την ασφάλεια και των μοντέλων που ακολουθούντα,
  2. Την αναγνώριση και τον εντοπισμό όπλων, επικινδύνων ουσιών και διατάξεων,
  3. Την αναγνώριση των χαρακτηριστικών και μοντέλων συμπεριφοράς προσώπων τα οποία μπορεί να απειλήσουν την Ασφάλεια,
  4. Τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας,
  5. Τις τεχνικές διαχείρισης και έλεγχου πλήθους,
  6. Τις εν σχέση με την ασφάλεια επικοινωνίες,
  7. Τη λειτουργία εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας,
  8. Την υποβολή σε δόκιμες, τη βαθμονόμηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και των συστημάτων ασφάλειας,
  9. Τις τεχνικές επιθεώρησης, έλεγχου και παρακολούθησης
  10. Τις μεθόδους σωματικής ερευνάς προσώπων, προσωπικών ειδών, αποσκευών, φορτιού και εφοδίων πλοίου. (L 129/86 α επίσημη εφημερίδα της ευρωπαϊκής ένωσης 29.4.2004)

 

18.3 Τα λοιπά μελή του προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης θα πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις όσον αφορά τις διατάξεις του σχεδίου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (σάλε) σχετικά με κάποια ή όλα τα κατωτέρω σημεία και να είναι εξοικειωμένα με αυτές:

  1. Τη σημασία και τις επακόλουθες απαιτήσεις των διαφόρων επίπεδων ασφάλειας,
  2. Την αναγνώριση και τον εντοπισμό όπλων, επικινδύνων ουσιών και μηχανισμών,
  3. Την αναγνώριση των χαρακτηριστικών και μοντέλων συμπεριφοράς προσώπων τα οποία μπορεί να απειλήσουν την Ασφάλεια
  4. Τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας.

 

18.4 Γυμνάσια και ασκήσεις

Στόχος των γυμνάσιων και των ασκήσεων είναι η διασφάλιση της κατάρτισης των μελών του προσωπικού της λιμενικής Εγκατάστασης όσον αφορά όλα τα σχετικά με την ασφάλεια καθήκοντα που τους ανατίθενται, σε όλα τα επίπεδα ασφάλειας, και ο προσδιορισμός ενδεχομένων αδυναμιών όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπίζονται.

18.5 Για να εξασφαλίσει η πραγματική εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης, θα πρέπει να διενεργούνται γυμνάσια τουλάχιστον ανά τρίμηνο, εκτός αν υπαγορεύεται άλλως από ειδικές περιστάσεις. Στα Γυμνάσια αυτά, θα πρέπει να δοκιμάζονται μεμονωμένα στοιχειά του σχεδίου, όπως οι απειλές για την ασφάλεια.

18.6 Διάφοροι τύποι ασκήσεων, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν οι υπεύθυνοι ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης, μαζί με αρμόδιες αρχές των συμβαλλόμενων κρατών, υπευθύνους ασφάλειας εταιρειών η αξιωματικούς ασφάλειας πλοίων, εάν υπάρχουν, πρέπει να λαμβάνουν χωρά τουλάχιστον μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, με τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των ασκήσεων να μην υπερβαίνουν τους 18 μήνες. Οι αιτήσεις για τη συμμέτοχη υπεύθυνων ασφάλειας εταιρειών και αξιωματικών ασφάλειας πλοίων σε κοινές ασκήσεις πρέπει να υποβάλλονται έχοντας υπόψη τις επιπτώσεις που συνεπάγονται για την ασφάλεια και τις εργασίες. Στις ασκήσεις αυτές, δοκιμάζονται οι επικοινωνίες, ο συντονισμός, η διαθεσιμότητα πόρων και η ανταπόκριση.

Οι ασκήσεις αυτές μπορεί να είναι:

  1. Πλήρους κλίμακας η ζωντανές,
  2. Επιτραπέζια προσομοίωση η σεμινάρια
  3. Συνδυασμός με άλλες ασκήσεις που λαμβάνουν χωρά, όπως οι ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης η άλλες Ασκήσεις οι οποίες προβλέπονται από την αρχή του κράτους του λιμένα.
  4. Επιθεώρηση και πιστοποίηση πλοίων